Kniha se zabývá historií Chodska, bohatým národopisem, zvyky a obyčeji. V textech i jiných autorů představuje způsob živo­ta Chodů - jejich každodenní život, obyčeje při slavnostních chvílích, písně, kroj, způsob bydlení, prozrazuje důmysl­ný systém obrany a ochrany majetku před nepřítelem. Seznamuje s výraznými osobnostmi. Bonusem knihy jsou desítky přísloví a pranostik, jak se uchovávaly po celé generace. Autoři: Jindřich Šimon Baar, Jan František Hruška a František Teplý.

"Podání ruky samo jinak jest mezi obyvateli téže vsi neobyčejné. Přijde-li soused k sousedu hyjtu, nejen nepodá ruky, ale ani nesmeká čepice, jen pozdraví. Jest v tom obyčeji jakési vědomí rovnosti a upřímnosti. jako by chtěl říci: „jdu jako domů!" Vstoupí—livšak do hyjty host přespolní, smekají všichni mužští. Jen přespolnímu podává se ruka na přivítanou i na rozloučenou a zase bývají k tomu naváděny i malé děti. Bylo by pak nešetrností vůči hostitelům, kdyby se host zapomněl a nepřijal ruky také od takového maličkého. Při úmrtí je dosud ustáleným povzbuzujícim slovem: „Potěš Vás Pán Bůh ve vašom zármutku!" Odpověď: „Dyjš to Pán Bůh!" Také při tomto projevu podávají si vespolek ruce. " ( Jan Fr. Hruška "Staré pozdravy")